שווי הוגן כתבי אופציות לעובדים, נושאי משרה ודירקטורים: אופציות עם תקופת הבשלה והתנהגות מימוש לא אופטימלית

מאת: רועי פולניצר

פורסם ב 25 מאי 2017 / אין תגובות