שווי הוגן כתבי אופציות לעובדים, נושאי משרה ודירקטורים
שווי הוגן כתבי אופציות לעובדים, נושאי משרה ודירקטורים
יעקב אשד ורועי פולניצר
שווי הוגן כתבי אופציות לעובדים, נושאי משרה ודירקטורים