שווי הוגן כתבי אופציות לעובדים, נושאי משרה ודירקטורים: הצדקה טכנית למתודולוגיה הנבחרת

מאת: רועי פולניצר

פורסם ב 16 מאי 2017 / אין תגובות